Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит Преглед отблизо

Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит

2003 г.

Отлично

С прилагането на Националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятието, с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото му състояние в годишния финансов отчет.

Повече детайли

Внимание: Eдинични бройки

10,00 лв

Повече информация

Чрез Националните счетоводни стандарти се постига:
а) завършеност на националното счетоводно законодателство при условията на пазарна икономика;
б) унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология;
в) съответствие с изискванията и постановките на международните счетоводни стандарти;
г) пълно обхващане на счетоводните обекти;
д) еднаквост при счетоводно третиране на някои отчетни ситуации, за които има алтернативни решения в международни-те счетоводни стандарти;
е) законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика;
ж) единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.

В следната категория има още 5 продукта: